top of page
เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ระหว่าง “เรา” “fastwix.online” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

การตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของ ผู้ให้บริการ นั้นถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูก พันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

ขอบเขตการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ใช้กับการให้บริการโดยตรงโดยผู้ให้บริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่อาจเชื่อมโยงต่อเนื่องจากบริการของผู้ให้บริการ  และผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวแยกต่างหากจากเงื่อนไขฉบับนี้

ทั้งนี้นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านช่องทางอื่น เพื่อการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้าและผู้รับบริการ


1. คำจำกัดความ
“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“คู่สัญญา” หมายความถึง Fastwix.online และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์

“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายเดือนและรายปี ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่แจ้งให้ทราบในใบแจ้งหนี้ Invoice

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ ผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นใด

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้ภายใต้กฎหมายประเทศไทยหรือประเทศใดหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการบัญชีออนไลน์ (ผู้ให้บริการ) รวมถึงบริการอื่นที่ผู้ให้บริการอาจให้แก่ ผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการแบบประเมินธุรกิจ การให้บริการแผนงานประจำเดือน การให้บริการผลลัพธ์การตลาดออนไลน์ การให้บริการผลลัพธ์การขายออนไลน์

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ ผู้ให้บริการ แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบแก่ ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมในการมอบอำนาจโดยผู้ใช้ บริการ ให้แก่ ผู้ใช้งานในระบบทันที และการดำเนินการใดโดยผู้ใช้งานในระบบจะมีผลผูกพันผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ ผู้ให้บริการ ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

“เว็บไซต์” หมายความถึง fastwix.online

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น


2. การให้บริการ
2.1 แพคเกจการให้บริการ การให้บริการโดยผู้ให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับแพคเกจ และรูปแบบการให้บริการตาม ที่ปรากฏบนใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการกับทางผู้ให้บริการ

2.2 สิทธิการใช้บริการ ผู้ให้บริการให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงและใช้บริการในแพคเกจต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ ตามที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (non-exclusive) ไม่สามารถโอนได้ และการใช้สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

2.3 ข้อจำกัดการให้บริการ ผู้ให้บริการให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการข้อมูลงานการตลาดและการขายออนไลน ของผู้ใช้บริการเท่านั้น ในการให้บริการของผู้ให้บริการจึงอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ดังนี้

2.3.1 ผู้ให้บริการไม่ได้ให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการตลาดและการขายออนไลน์ ผู้ให้บริการเพียงให้บริการเครื่องมือเพื่ออำนวย ความสะดวกในการลงบันทึกและบริหารจัดการงานการตลาดและการขายออนไลน์ตามที่มีเท่านั้น โดยผู้ให้บริการไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้บริการ ในวิชาชีพบัญชีโดยตรง ดังนั้นผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการปรึกษานักการตลาดอีกครั้ง โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการอ้างอิงข้อมูล ที่ดำเนินการผ่านซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการเพียงประการเดียว โดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

2.3.2 ผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลทางการตลาดและการขายออนไลน์ได้ทั้งหมด ด้วยบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริการซอฟต์แวร์เครื่องมืออำนวยความสะดวกเท่านั้น การให้ข้อมูลทั้งหมดเข้ามาในระบบซอฟต์แวร์เป็นสิทธิและความรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องเป็นผู้อนุญาตในการเปิดเผยข้อมูล และนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้  โดยซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการดำเนินการเพียงการแสดงผลข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นเปิดเผยและนำส่งเข้ามาในซอฟต์แวร์เท่านั้น  โดยไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลการตลาดและการขายออนไลน์ที่มีอยู่จริงของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการรับผิดชอบในการรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลทางการตลาดและการขายออนไลน์ทั้งหมดได้

2.3.3 ผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันความแม่นยำในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี อาจทำให้การให้บริการของผู้ให้บริการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางส่วน เช่น browser version หรือข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล แม้ว่าผู้ให้ บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการทำให้ซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมโยงและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกับ ทุกอุปกรณ์ แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีบางส่วน การให้บริการบางส่วน ดังนั้นผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้ บริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำเข้าระบบทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ขอใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการเพื่อดูข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ผ่านทางเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย หรืออยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุด วิสัย หรือการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเว็บไซต์จากเหตุดังกล่าว


3. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ และข้อห้ามในการใช้บริการ
3.1 ความรับผิดชอบต่อข้อมูล ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือองค์ประกอบใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการอาจนำเข้ามาในระบบเพื่อการใช้บริการของผู้ให้บริการ (“ข้อมูลของผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการต้องรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการนำส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมด หากมีข้อโต้แย้ง ใดเกี่ยวข้องติดพันกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับประกันรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว

3.2 แจ้งการแก้ไขข้อมูล มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ fastwix.online หรือบุคคลอื่นfastwix.online อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ fastwix.online หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

3.3 การใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการของผู้ให้บริการโดยสุจริต และชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้ บริการจะต้องไม่ใช้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือที่สร้างความเสื่อมเสียไม่ว่าทางใดต่อผู้ให้บริกร หรือผู้ใช้ บริการอื่น

หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา และยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้ บริการดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่คืนค่าบริการใดทั้งสิ้น และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ จำกัดการใช้บริการดังกล่าว

3.4 ข้อห้ามในการส่งข้อมูล ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดเข้ามาในระบบของผู้ให้บริการ อันเป็นความผิดตามกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

3.4.1 ข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่นนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โจมตีคู่แข่ง หรือพัวพันกับกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมายไม่ว่าในลักษณะใด

3.4.2 ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

3.4.3 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่ว ไปอาจเข้าถึงได้

3.4.4 ข้อความเนื้อหาใดก็ตาม ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานหรือสร้างอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ของผู้ให้บริการ หรือของบุคคลภายนอกที่ผู้ให้บริการได้ใช้ประกอบการให้บริการ หรือของผู้ใช้บริการอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลไวรัส Trojan, Worm

3.4.5 ข้อมูลที่อาจทำให้เชื่อว่าเป็นบุคคลอื่น หรือหลอกลวงตัวตนของผู้ใช้บริการดังกล่าว ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อ เจ้าของข้อมูลจริง ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใด

3.4.6 ข้อมูลเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฎหมาย รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่อาจสร้างผลกระทบความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเนื้อหาใดก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3.5 ข้อห้ามในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

3.5.1 ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น หรือกระทำการใดที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของผู้ให้บริการ ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากระทำการแทนผู้ให้บริการ

3.5.2 ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใดในระบบหรือเว็บไซต์ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3.5.3 ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเว็บไซต์ เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือถอดแบบข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

3.5.4 พยายามหรือกระทำการใด เพื่อเข้าถึงส่วนใดของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ผู้ให้ บริการได้อนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำได้

3.6 การชดเชยกรณีผู้ใช้บริการละเมิดหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะข้อห้ามการใช้ข้อมูล หรือข้อห้ามในการใช้บริการหรือเงื่อนไขอื่น ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกร้องความเสียหายไม่ว่ากรณีใดต่อผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการที่ละเมิดหน้าที่ดังกล่าวมีหน้าที่ในการแก้ไขความ บกพร่องและข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยฝ่ายเดียว และต้องชดเชยและรับประกันป้องกันความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการจากการละเมิดของผู้ใช้บริการดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิในการเรียกร้องอื่นของผู้ให้บริการ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้ จ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) จากเหตุดังกล่าว

3.7 สิทธิในการระงับหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้บริการ ในกรณีมีการดำเนินการผิดหน้าที่ใดๆตามที่ระบุไว้ที่ผู้ใช้บริการอาจดำเนินการ ผู้ให้บริการมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น


4. การเลิกสัญญา
4.1 สิทธิในการเลิกสัญญาโดยผู้ใช้บริการ

4.1.1 กรณีเลิกสัญญาสำหรับแพคเกจที่ไม่มีค่าบริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญากรณีผู้ใช้บริการใช้บริการแพคเกจฟรีได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง fastwix.com@gmail.com

4.1.2 กรณีเลิกสัญญาสำหรับแพคเกจที่มีค่าบริการรายปี ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง fastwix.com@gmail.com แต่ทั้งนี้ การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ โดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

4.2 สิทธิในการเลิกสัญญาโดยผู้ให้บริการ

4.2.1 ผู้ให้บริการ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ ไม่ว่าจะมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยได้ เมื่อผู้ให้บริการทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่า การเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

4.2.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดหน้าที่ไม่ว่าในลักษณะใด ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้


5. ความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา
5.1 การรักษาความลับ คู่สัญญาตกลงที่จะไม่เปิดเผยความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ (1) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลความลับดังกล่าว หรือ (2) เป็นกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

5.2 ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

5.2.1 ข้อห้าม ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์

5.2.2 การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือเอกสาร ข้อมูล หรือเอกสารอิเลกทรอนิกส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของผู้ใช้บริการถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ อย่าง ไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือเอกสารอิเลกทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่า ผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลกทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของผู้ให้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ให้บริการไม่สามารถให้การรับรองได้ว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวผู้ใช้บริการเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

5.3 การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้ให้บริการ และหรือบริษัทในเครือนำชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือโลโก้ของกิจการของผู้ใช้บริการ มาอยู่บนสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อใดๆหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงลูกค้าผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการ


6. การระงับการให้บริการ และการยกเลิกการให้บริการ
6.1 การระงับการให้บริการ ผู้ให้บริการ อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 นี้และในกรณีที่มีการระงับบริการแพคเกจประเภทที่มีค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด

6.1.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

6.1.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

6.1.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

6.1.5 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ โดยเฉพาะเหตุสุดวิสัยใด

6.1.6 ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้

6.2 การยกเลิกการให้บริการ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก


7. ข้อจำกัดความรับผิด
7.1 ข้อจำกัดความรับผิดทั่วไป แม้ผู้ให้บริการจะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการของผู้ให้บริการเป็นไปในลักษณะตามที่มีตามที่เป็น (As-Is) ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสถียร, ความเชื่อ ถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus))

7.2 ข้อจำกัดความเสียหาย ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการ จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่ผู้ให้บริการได้รับชำระจากผู้ใช้บริการ ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการไม่รับผิดต่อการสูญหายของผลกำไร Goodwill การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นของการใช้บริการซึ่งไม่ใช่ความเสียหายโดยตรง


8. ข้อกำหนดอื่น
8.1 การเป็นโมฆะบางส่วน
หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น

8.2 ภาษา ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขฉบับนี้ที่เป็นฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

8.3 กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาท เงื่อนไขฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

8.4 การแก้ไขเงื่อนไข ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์

8.5 การติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อ จดหมายและค่าประกาศใดจากผู้ให้บริการ ไปยังผู้ใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าผู้รับได้เห็นการติดต่อดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) นั้น


ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

bottom of page